Privacyverklaring Studio Boekholt
(versie 15-3-2020)

Dit is de privacyverklaring van Studio Boekholt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51909286. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Studio Boekholt omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Toepassing
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van:
opdrachtgevers van Studio Boekholt;
potentiële opdrachtgevers die contact hebben gezocht via een contactformulier op de website van Studio Boekholt, of via een andere weg;

Aard van de persoonsgegevens
Studio Boekholt registreert, gebruikt en/of bewaart de volgende persoonsgegevens:
bedrijfsnaam;
voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
emailadres;
mobiel telefoonnummer;
foto’s van personen.

Doel gebruik persoonsgegevens
Persoonsgegevens van opdrachtgevers
Studio Boekholt gebruikt de persoonsgegevens van opdrachtgevers voor de volgende doeleinden:
communicatie met opdrachtgevers over de werkzaamheden (mobiel telefoonnummer en e-mail).
voeren van de administratie en facturering (naam, adres en emailadres).

Persoonsgegevens van potentiële opdrachtgevers
Studio Boekholt gebruikt de persoonsgegevens van een potentiële opdrachtgever uitsluitend voor de communicatie met de betreffende potentiële opdrachtgever.

Bewaring persoonsgegevens
Studio Boekholt bewaart de persoonsgegevens van een opdrachtgever of potentiële opdrachtgever tot de opdrachtgever of potentiële opdrachtgever een verzoek indient tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Toegang persoonsgegevens
Alleen Studio Boekholt heeft toegang tot de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers. Studio Boekholt verklaart dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Delen persoonsgegevens
Studio Boekholt deelt nooit persoonsgegevens met derden. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor omstandigheden waarbij Studio Boekholt wettelijk verplicht is persoonsgegevens te delen.

Beveiliging persoonsgegevens
De persoonsgegevens van opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers zijn opgeslagen op een desktopcomputer op het bedrijfsadres. De computer is beveiligd met een pincode en uitgerust met een virus- en bedreigingsbeveiliging en een firewall- en netwerkbeveiliging. De toegang tot deze computer is voorbehouden aan Studio Boekholt.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering
Een opdrachtgever of potentiële opdrachtgever heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Als een opdrachtgever het verzoek indient om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen, zal een dergelijk verzoek automatisch leiden tot de beëindiging van de samenwerking met Studio Boekholt, omdat het voor Studio Boekholt praktisch niet mogelijk is om werkzaamheden uit te voeren voor een opdrachtgever waarvan ze geen persoonsgegevens heeft. Als een opdrachtgever achterstallige financiële of overige verplichtingen heeft ten aanzien van Studio Boekholt, heeft Studio Boekholt het recht de persoonsgegevens die nodig zijn voor de afhandeling van deze achterstallige financiële of overige verplichtingen te bewaren tot de betreffende verplichtingen afgehandeld zijn, en pas daarna over te gaan tot verwijdering.

Een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering kan een opdrachtgever elektronisch indienen bij boekholt@studio-boekholt.nl.Hierop zal Studio Boekholt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren.

Foto’s van personen
Als een opdrachtgever Studio Boekholt voor een opdracht foto’s van personen toestuurt, geeft de opdrachtgever daarmee toestemming aan Studio Boekholt om deze foto’s voor de betreffende opdracht te gebruiken. Als de opdrachtgever foto’s ter beschikking stelt van een derde persoon, ligt de verantwoording voor de verstrekking van deze foto’s aan Studio Boekholt bij de opdrachtgever en niet bij Studio Boekholt.

De foto’s worden door Studio Boekholt bewaard tot de opdrachtgever of de persoon die op de foto staat een verzoek indient tot verwijdering van de foto’s.

Door Studio Boekholt gemaakte content die tot stand is gekomen op basis van foto’s van personen die door een opdrachtgever aan Studio Boekholt zijn aangeleverd, wordt alleen op de website van Studio Boekholt gepubliceerd na toestemming van de opdrachtgever. Hierbij worden nooit namen van de afgebeelde personen vermeld.

Website
De website van Studio Boekholt plaatst geen cookies en verzamelt geen gegevens van bezoekers van de pagina.
Middels de contactformulieren worden een naam en  emailadres gevraagd. Deze gegevens worden bewaard en pas verwijderd als daartoe een verzoek wordt indient.  

Vindbaarheid privacyverklaring
Deze privacyverklaring is ter inzage beschikbaar op de website van Studio Boekholt (www.studio-boekholt.nl).

Vragen, opmerkingen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met Studio Boekholt via boekholt@studio-boekholt.nl. Hierop zal Studio Boekholt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren.